j. diego thielen

(b. 1995, Boconó)

Nudos, 20x31x9 cm, iron, 2018
Metamorfosis, 180x50x36 cm, iron, 2017
Close up - Metamorfosis
Nido Hostil, 157x46x58 cm, iron, 2016
Espiral, 92x85x20 cm, iron, 2017
Dactilopius coccus, 40x37x37 cm, iron, 2017